UiB: Universitetsbiblioteket: Det juridiske fakultetsbibliotek: EDC

Ny nettside:

uib.no/ub


Kvinner og EU

En bibliografi

et utvalg ved Liv Glasser
[oppr publ 1998, sist oppdatert juli 2006]

Web-sider || Bibliografier || Lover, bestemmelser mm || Rådsdirektiv
Råds- og parlamentsavgjørelser || Kommisjonsavgjørelser || Rådshenstillinger
 Kommisjonshenstillinger || Rådsresolusjoner || COM-dokumenter
Monografier || Artikler || Tidsskrift


Web-sider

European Women's Health Network (EWHNET) 
Women in decision-making. European database
Women and men in decision-making. Employment and Social Affairs
Women in science


Bibliografier

Gender equality. List of publications since 1997. European Commission: Employment and social affairs.


Lover, bestemmelser m.m

Equal opportunities for women and men. [legal texts] European Community acts. Luxembourg: OOPEC, 1999. 157 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Equ
Divanon, Anne-Sophie: Treaties and conventions on women's rights. Luxembourg: Europaparlamentet, 1999. 99 s. UBBJUR/EDC L 13.1 Div


Rådsdirektiv

Rådsdirektiv 75/117/EEC om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om gjennomføring av prinsippet om lik lønn til mannlige og kvinnelige arbeidstakere. UBBJUR/EDC L152 Eur
Rådsdirektiv 76/207/ EEC om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner når det gjelder adgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremmelse samt arbeidsvilkår. UBBJUR/EDC L 152 Eur
Forslag til endring av direktiv 76/207/EEC se COM(2000) 334
Rådsdirektiv 79/7/EEC om gradvis gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner i trygdespørsmål. UBBJUR/EDC L 152 Eur
Rådsdirektiv 86/378/ EEC om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner i yrkesbaserte trygdeordninger. UBBJUR/EDC L 152 EUR
Endring. Rådets direktiv 96/97/EF om ændring af direktiv 86/378/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder inden for de erhverstilknyttede sociale sikringsordninger. UBBJUR/EDC. De EF-tidende L 46/1997.
Rådsdirektiv 86/613/ EEC om gjennomføring av prinsippet om lik behandling av menn og kvinner i selvstendig næringsvirksomhet, herunder landbruk og om vern av kvinner i selvstendig næringsvirksomhet i forbindelse med svangerskap og fødsel. UBBJUR/EDC L 152 Eur
Rådsdirektiv 92/85/ EEC om iverksetting av tiltak som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen for gravide arbeidstakere og arbeidstakere som nylig har født eller som ammer (tiende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/ EEC. UBBJUR/EDC L 152 EUR
Rådsdirektiv 96/34/EF af 3. juni 1996 om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFC. EF-tidende L 145, 1996. UBBJUR/EDC
Endring. Rådets direktiv 97/75/EF om udvidelse af direktiv 96/34/EF om den rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er ingået af INICE, CEEP og EFS, til at omfatte Det forenede Kongerige Storbrittanien og Nordirland. UBBJUR/EDC . EF-tidende L 10/1998
Rådsdirektiv 97/80/EF af 15. december 1997 om bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn. EF-tidende L 14, 1998. UBBJUR/EDC
Endring. Rådets direktiv 98/52/EF om udvidelse af direktiv 97/80/EF om bevisbyrde i forbindelse med forskelsbehandling på grundlag af køn til at omfatte Det Forenende Kongerige Storbrittanien og Nordirland. EF-tidende L 205/1998.
Rådsdirektiv 2002/73 af 23. september 2002 om ændring af Rådetrs direktiv 76/207EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår /EØS-relevant tekst). EF-tidende L 269/2002
Rådsdirektiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. EF-tidende L 373, 2004.
Rådsdirektiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (omarbejdning). EF-tidende L 204, 2006


Råds- og parlamentsavgjørelser

Rådets afgørelse af 22. december 1995 om Fællesskabets handlingsprogram på mellemlang sigt for lige muligheder for mænd og kvinder (1996-2000) EF-tidende L 335, 1995. UBBJUR/EDC

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1554/2005/EF af 7. september 2005 om ændring af Rådets beslutning 2001/51/EF om et EF-handlingsprogram vedrørende fællesskabsstrategien for ligestilling mellem mænd og kvinder og af afgørelse nr. 848/2004/EF om fastlæggelse af et EF-handlingsprogram med henblik på at fremme organisationer, der er aktive på europæisk plan hvad angår ligestilling mellem mænd og kvinder. EF-tidende L 255/2005


Kommisjonsavgjørelser

Kommissionens afgørelse af 9. december 1982, 82/43/EØF, om opprettelse af et udvalg for ligestilling mellem kvinder og mænd. EF-tidende L 20, 1982.
Endring. Kommissionens afgørelse, 95/420/EF, af 19. juli 1995 om ændring af afgørelse 82/43/EØF om opprettelse af et udvalg for ligestilling mellem kvinder og mænd. EF-Tidende L 249, 1995. UBBJUR/EDC
Council decision of 20 December 2000 establishing a Programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-2005). Official Journal, L 17/2001. UBBJUR/EDC


Rådshenstillinger

Rådets henstilling af 13. December 1984 om fremme af positive foranstaltninger til fordel for kvinder. OJ L 331, 1984. UBBJUR/EDC
Rådets henstilling af 31. Marts 1992 om børnepasning. OJ L 123/1992. UBBJUR/EDC
Rådets henstilling af 2. december 1996 om ligelig deltagelse af mænd og kvinder i beslutningsprocessen, OJ L 319, 1996. UBBJUR/EDC


Kommisjonshenstillinger

Kommisjonens henstilling af 24. November 1987 om erhvervsuddanelse for kvinder. OJ L 342, 1987. UBBJUR/EDC
Kommisjonens henstilling af 27. November 1991 om beskyttelse af mænds og kvinders værdighed på arbejdspladsen. OJ 49, 1992. UBBJUR/EDC


Rådsresolusjoner

Rådets resolution af 29. Maj 1990 om beskyttelse af kvinders og mænds værdighed på arbejdspladsen. OJ C157. 1990. UBBJUR/EDC
Rådets resolution af 6. December 1994 om kvinders ligeberettigede deltagelse i en beskæftigelsesfremmende strategi for økonomisk vækst i Den Europæiske Union. OJ C 368, 1994. UBBJUR/EDC
Rådets resolution af 27. Marts 1995 om ligevægt i kvinders og mænds deltagelse i beslutningstagningen. OJ C168, 1995. UBBJUR/EDC
Resolution vedtaget af Rådet og represæntanterne for medlemsstaternes regeringer 5. oktober 1995 om kvinders og mænds image i reklamer og medier. OJ C 296, 1995. UBBJUR/EDC
Rådets resolution af 2. december 1996 om integrering af princippet om lige muligheder for mænd og kvinder i de europæiske strukturfonde. OJ C386, 1996. UBBJUR/EDC
Rådets resolution af 4. december 1997 vedrørende beretningen om sundhedssituasjonen for kvinder i Det Europæiske Fælleskab. OJ C394, 1997. UBBJUR/EDC


COM-dokumenter (forarbeider, rapporter mm)

Europakommisjonen. Proposal for a Council decision on the fourth medium-term Community action programme on equal opportunities for women and men (1996-2000). UBBJUR/EDC Comhyllen 95/381
Europakommisjonen. "Incorporating equal opportunities for women and men into all Community policies and activities." UBBJUR/EDC Com-hyllen 96/ 67
Europakommisjonen. Amended proposal for a Council directive on the burden of proof in cases of discrimination based on sex. UBBJUR/EDC Com-hyllen 96/196
Europakommisjonen. A code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for women and men. UBBJUR/EDC Com-hyllen 96/336
 Europakommisjonen. On traficking in women for the purpose of sexual exploitation. UBBJUR/EDC Com-hyllen 96/567
Europakommisjonen. Equal opportunities for women and men in the European Union. 1996. UBBJUR/EDC Com-hyllen 96/650
Europakommisjonen. Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the regions on the state of women’s health in the European Community. UBBJUR/EDC Com-hyllen 97/224
Europakommisjonen. Interim report of the Commission to the European Parliament, the Council, the Committee of the Regions on the implementation of the medium-term Community action Programme on equal Community action programme on equal opportunities for men and women (1996 to 2000) 24 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 98/770
Europakommisjonen. Women and science; mobilising women to enrich European research. UBBJUR/EDC Com-hyllen 99/76
Europakommisjonen. Report from the Commission ... on the implementation of Council recommendation 96/694 of 2nd December 1996 on the balanced participation of women and men in the decision-making process. Luxembourg: OOPEC, 2000. 27 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2000/120.
Europakommisjonen. Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regrads access to employment, vocational training and promotion, and working conditions. Luxembourg: OPEC, 2000. 24 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2000/334
Europakommisjonen. Communication from the Commission to the Council ....: Towards a Community framework strategy on gender equality (2001-2005) ; proposal for a Council decision on the programme relating to the Community framework strategy ... Luxembourg: OOPEC, 2000. 53 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2000/335.
Europakommisjonen. Amended proposal for a Council directive establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. 18 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2000/652
European Economic and Social Committee. Opinion on the follow-up to the Fourth World Conference on Women. Luxembourg: 2000. 9 s. (CES 478/2000) UBBJUR/EDC L 17 CES
European Economic and Social Committee. Opinion on the role of rural women in the sustianable development of EU agriculture. Luxembourg: 2000. 10 s. (CES 586/2000) UBBJUR/EDC L 17 CES
Europakommisjonen. Amended Proposal for a Council Decision on the programme relating to the Community framework strategy on gender equality (2001-2005) 14 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2000/793
Europakommisjonen. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Framework strategy on gender equality work programme 2001. 5 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2001/119
Europakommisjonen. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Programme of action for the mainstreaming of gender equality in Community development co-operation. 2001. 26 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2001/295
Europakommisjonen. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. Framework strategy on gender equality work program for 2002. 23 s, UBBJUR/EDC Com-hyllen 2001/773
Europakommisjonen. Women and Science: the gender dimension as a leverage for reforming science. Commission staff working paper. 2001. UBBJUR/EDC Sec-hyllen 2001/771
Europakommisjonen. Proposal for a Council Directive implementing the principle of equal treatment between women and men in the access to and supply of goods and services.2003-27 s. UBBJUR/EDC Com-hyllen 2003/657
Europakommisjonen. Report on equality between women and men, 2004. 20 s. COM(2004) 115 final
Europakommisjonen, Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the implementation of the principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and occupation. COM 2004/279
Europakommisjonen. Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council amending Council Decision 2001/51/EC establishing a Programme relating to the Community framework strategy on gender equality and Decision No 848/2004/EC of the European Parliament and of the Council establishing a Community action programme to promote organisations active at European level in the field of equality between men and women/* COM/2004/0551 final
Europakommisjonen. Women and science: Excellence and innovation - Gender equality in science ; Commission staff working document. SEC/2005/370
Europakommisjonen.
Report from the Commission to the Council...on equality between women and men, 2005. COM/2005/44
Europakommisjonen. Proposal for a decision of the European Parliament and the Council on the European Year of Equal Opportunities for All (2007): towards a just society. COM/2005/225
Europakommisjonen. Amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European institute for gender equality. COM/2006/209


Monografier

Anasagasti, Miriam. Women and decision-making in the judiciary in the European Union. Luxembourg: OOPEC, 1999. 58 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Ana
Asscher-Vonk, Irene. Equality in law between men and women in the European Community: the Netherlands. Luxembourg: OOPEC, 1995. 136 s. UBBJUR L34.5 Equ
Bacelar, Eva: Institutions and bodies responsible for equality between women and men: working paper. European Parliament, 1999. 105 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Bac
Bacelar, Eva: The work of the Committee on women's rights 1994-1999: working paper. European Parliament 1999. 51 s. UBBJUR/EDC L 34.5
Beijing +5. Overview of the European Union follow-up and preparations. Luxembourg: OOPEC, 2000. 23s. UBBJUR/EDC L 34.5 Bei
Berthelsmann, Klaus.
Equality in law between men and women in the European Community: Germany. Luxembourg: OOPEC, 1995. 294 s. UBBJUR L 34.5 Equ
Bethune, Sabine de.
Panorama: participation of women in political decision-making at regional and local level. Brussel: Europakommisjonen. 1994. 71 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Bet
Bethune, Sabine de. Panorama: strategies to promote women’s participation in political decision-making. Brussel: Europakommisjonen, 1994. 164 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Bet
Bochmann, Christian. Compensation practices of states of the European Union . connected to crimes against women. Helsinki: European Institutet for Crime Prevention and Control, 1999. 26 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Boc
Callender, Rosheen. Equality between men and women in the European Community ; Ireland. Luxembourg: OOPEC, 1994. 262 s. UBBJUR L 34.5 Equ
Carlshamre, Maria. Report on the current situation in combating violence against women and any future action(2004/2220(INI)) Rapport. Europaparlamentet, 2005. A6-0404/2005. 17 s.
Central and Eastern European women: a portrait. Luxembourg: Europaparlamentet, 1996. 77 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Cen
Christensen, Hedvig. Likestilling i Den europeiske union. Oslo: Europakommisjonen, 1994. 16 s. UBBJUR/EDC L 34,5 Chr
A code of practice on the implementation of equal pay for work of equal value for men and women. Luxembourg: OOPEC, 1996. 21 s. UBBJUR/EDC L 403 Cod
Delaunoy, Geneviève. Women in Islam. The sitiuation of muslim women in the Mediterranean countries of the Near and Middle East and the Maghreb. Luxembourg: The European Parliament, 1995. 177 s. UBBJUR/EDC L 1286.3 Del
Demosthenes, Suzie. Protective barriers: the discriminatory effects of women protection laws in the European Community. Bergen: Universitetet, 1995. 35 s. UBBJUR L 34.5 Dem
Due, Cecilie.EF, Norge og likestillingsretten: med spesiell vekt på likelønnsprinsippet. Oslo: Universitetet, 1991. 103 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Due
Dybkjær, Lone. Report on election 2004: how to ensure balanced representation of women and men (2003/2108). Brussel: European Parliament, 2003. 11 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Dyb
EF, det indre marked og kvinderne. København: Samkvind, 1990. 75 s. UBBJUR L 34.5 EF
EG, kvinnorna och välfärden. Stockholm: Socialdepartementet, 1993. 395 s.(SOU, 1993:117) UBBJUR L 34.5 Sve
Ellis, Evelyn. E C sex equality law. Oxford: Claredon, 1998. 365 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Ell
Equal opportunities and collective bargaining in Europe. Luxembourg: EFILWC, 1996- . 4 b. UBBJUR/EDC L407 Equ
Egual opportunities in the postal sector. Luxembourg: OOPEC, 2001. 64 s. UBBJUR/EDC L 294 Equ
Equal opportunities for women and men in Europe? Luxembourg: OOPEC, 1998. 69 s. UBBJUR/EDC L 413.2 Equ
Equality between women and men in the European social charter. Strasbourg: Council of Europe, 1999. 144 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Equ
Europakommisjonen. Interim report of the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the implemantation of the medium-term Commuity action program on equal opportunities for men and women (1996 to 2000). Luxembourg: OOPEC, 1999. 33 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Eur
Europaparlamentet. Anden betænkning om beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om sundhedssituationen for kvinder i Det Europæiske Fælles-skab. 1999. 29 s. Fotokopi. UBBJUR/EDC L 789 Eur
Europe against dicrimination: Conference report Brussels 2001. Luxembourg: OOPEC, 2002. 30 s. UBBJUR/EDC L 413.1 Eur
Europe for women. European Parliament. Luxembourg: (1999?) 17 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Wom
European Parliament. Human rights = women’s rights? Brussels: European Parliament, 1995. flere pag. UBBJUR/EDC L 34.5 Eur
Family issues between gender and generations. Luxembourg: OOPEC, 2000. 92 s. UBBJUR/EDC L 580 Fam
Fløtten, Tone. Kvinners Europa. Norske kvinner og europeisk integrasjon. Oslo: 1992. 151 s. (FAFO-rapport,nr. 134) UBBJUR/EDC L 34.5 Flø
Forcella, Mariagrazia: Women proffessionals in the media. Brussel: Parlamentet, 2000. 80 s. UBBJUR/EDC L571 For
Franceskides, Rebecca. Equal guide on gender mainstreaming. Luxembourg: OOPEC, 2004. 42 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Fra
Franceskides, Rebecca. Equality in the media. An awareness raising workshop. Sveriges radio, 1998. 45 s. UBBJUR/EDC L 569 Fra
Gender & sport from European Perspectives. Copenhagen: CESH, 1999. 127 s. UBBJUR/EDC L 135.5 Gen
Gender equality in the European Union. Examples of good practices (1996-2000) Luxembourg: OOPEC, 2000. 53 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Gen
Gender inequalities in Southern Europe: women, work and welfare in the 1990s. London: Frank Cass, 2000. 258 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Ge
Fagan, Colette: Gender, jobs and working conditions in the European Union, Luxembourg: OOPEC, 2002. 93 s. UBBJUR/EDC L 413.2 Fag
Fagerfjäll, Ronald: Så spräcker vi glastaket: en handbok om hur det private näringslivet ska kunna rekrytera och utveckla 3000 nya kvinnliga tioppchefer, Stockholm: SNS, 2003. 104 s. UBBJUR/EDC L 413.2 Fag
The gender perspective. Strasbourg: Council of Europe, 1955. 163 s. UBBJUR L 34.5 Gen
A gender perspective on European Union trade policies. Brussels: Wide, 1996. 24 s. UBBJUR/EDC L 486 Gen
Gender equality in development co-operation: from policy to practice - the role of the European Commission. Brussels: European Commission, 2003. 28 s. (Development 119, 2003)
Gender equality in local Agenda 21. A project... Sundsvall, 2000. UBBJUR/EDC L 34.5 Gen
Gender issues in safety and health at work: a review. Luxembourg: OOPEC, 2003. 222 s. UBBJUR/EDC L 411 Gen
Gender use of time. Three European studies. Brussels: Europakommisjonen, 2000. 138 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Gen
Growth in your region
- the partnership approach to support women entrepreneurs. Linköping: Länsstyrelsen Östergötland, 1999. 102 s. UBBJUR/EDC L 291 Gro
Guerrini, Roberta:
Mothering the Union. Gender politics in the EU.   Manchester: Manchester University Press, 2005.  179 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Gue
Handbook in gender and empowerment assessment:
women and men. Oslo: Norad, 2000. 38 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Han
Handbook on equal treatment for men and women in the European Community.
Luxembourg: OOPEC, 1995. 243 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Han (inneholder dommer fra EF-domstolen)
Handbook on equal treatment for women and men in the European Community. 2nd ed. Luxembourg: OOPEC, 1999. 348 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Han (inneholder dommer fra EF-domstolen).
Hoskyns, Catherine. Integrating gender. Women, law and politics in the European Union. London: Verso, 1988. 248 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Hos
Images of women in the media.
Luxembourg: OOPEC, 1999. 59 s. UBBJUR/EDC L 554 Im
Jones-Pauly, C.C. Report on anti-trafficking laws in six European countries (Austria, Belgium, Czech Republich, Federal Republic of Germany, Italy,Poland) and compliance with the international conventions against trafficking. 1999. 191 s.
Kauppinen, Kaisa. Gender and working conditions in the European Union. Luxembourg: OOPEC, 1998. 67 s. UBBJUR/EDC L 413.2 Kau
Kelly, Liz: Violence against women and children. Strasbourg: Council of Europe, 2003. 208 s. UBBJUR/EDC L 883 Kel
Kvinder i eliten. København: nyt.europa, 1999. 48 s. UBBJUR/EDC L 34.5 KviKvinner i Europa. Konferanserapport. Oslo: Likestillingsrådet, 1990. 135 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Kvi
Kvinner i et nytt Europa. Fordypningshefte til Arbeiderpartiets Europadebatt. Oslo: Arbeiderpartiets Kvinnebevegelse, 1991. 26 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Kvi
Kvinner om Europa. Likestillingsrådet inviterer til debatt. Konferanserapport. Oslo: Likestillingsrådet, 1994. 97 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Kvi
Kvinnorna, näringslivet och framtiden. Stockholm: Regionplane- och trafikkkontoret, 2001. 46 s.
Labour situation and strategies of farm women in diversified rural areas of Europe. Luxembourg: OOPEC, 1998. 226 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Lab
Leijenaar, Monique. How to create a gender balance in political decision-making. Luxembourg: OOPEC, 1997. 79 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Lei
Ligestilling på EU’s dagsorden. Ligestillingsrådets EU seminar 2.-3. september 1996. København: Ligestillingsrådet, 1996. 52 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Lig
Lovensky, Joni. Women in decision-making. Report on existing research in the European Union. Luxembourg: OOPEC, 1999. UBBJUR/EDC L 34.5 Lov
Lundström, Karin. Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten. Uppsala: Iustus, 1999. 461 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Lun
McCrudden, Christopher. Equality in law between men and women in the European Community. United Kingdom. Luxembourg: OOPEC, 1994. 539 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Equ
MacRae, Susan. Part-time work in the European Union: the gender dimension. Dublin: EFILWC, 1995. 73 s. UBBJUR/EDC L 404 McR
Mainstreaming equal opportunities in the Structural funds. Luxembourg: OOPEC, 2000. 103 s. UBBJUR/EDC L 1165 Mai
"Making work pay" debates from a gender perspective: a comparative review of some recent policy reforms in thirty European countries.  Luxembourg: OOPEC, 2006. 166 s.  UBBJUR/EDC L 414.2 Mak
Martens de Oliveira, Teresa. Equality between men and women in the European Commuity: Portugal. Luxembourg: OOPEC, 1995. 110 s. UBBJUR L 34.5 Equ
Martinez-Orozco, Elena Valenciano. Report on female genital mutilation. Brussels: European Parliament, 2001. 31 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Mar
Men and women in European municipalities. Paris: CEMR, 1998. 118 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Men
Murray, Johan. Ett jämställt Europa: om Sveriges EU-politikk för jämställdhet. Stockholm: Utriksdepartementet. 2000. 48 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Mur
Nielsen, Ruth. Equality in law between men and women in the European Community. Denmark. Luxembourg: OOPEC, 1995. 152 s. UBBJUR L 34.5 Equ
One-parent families in the member states of the European Union. Luxembourg: European Parliament, 1996. 153 s. UBBJUR/EDC L 580 One
Perspectives of equality. Work, women and family in the Nordic countries and EU. Copenhagen: Nordic Council, 2000. 332 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Per
Prechal, Sacha. Gender discrimination law of the European Community. Aldershot: Darthmouth, 1990. 351 s. UBBJUR L 34.5 Pre
Promoting equal opportunities for men and women. ESF project examples. Luxembourg: OOPEC, 1998. 48s. UBBJUR/EDC L 413.2 Pro
Ramberg, Ingrid: Violence against young women in Europe. Seminar report. Budapest: Council of Europe, 2001. 187 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Ram
Reconciliation of work and family life for men and women and the quality of care services: report on existing research in the European Union. Luxembourg, OOPEC, 1999. 63 s. UBBJUR/EDC L 580 Rec
Rees, Teresa:
National policies on women and science in Europe.(The Helsinki group on women science) Luxembourg: OOPEC, 2002. 140 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Ree
Reid, Sheila:
Preventing violence against women - a european perspective. Strasbourg: Council of Europe, 2003. 113 s. UBBJUR/EDC L 883 Rei.
Rubery, Jill
: Women's employment in Europe. Trends and prospects. London: Routledge, 1999. 350 s. UBBJUR/EDC L 413.2 Rub
Science policies in the European Union. Promoting excellence through mainstreaming gender equality. Luxembourg: OOPEC, 2000. 156 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Sci
Sex equality law in the European Union / ed by Tamara K. Hervey et al. Chichester: ERA, 1996. 427 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Sex
Sexual harassment at the workplace in the European Union. Luxembourg: OOPEC, 1999. 233 s. UBBJUR/EDC L 413.2 Sec
Sineau, Mariette. Genderware - the Council of Europe end the participation of women in political life. Strasbourg: Council of Europe, 2003. 89 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Sin
Skjønsberg, Else. Kvinner og EF. Oslo: Cappelen, 1993. 260 s. UBBJUR/EDC L 1147.2 Skj
Skjønsberg, Else. Kvinner og EF. Kvinner i "atypisk" arbeid: EFs nye underklasse. En utredning. Oslo: Kvinnefronten m.fl., 1991. 23 s
Skjønsberg, Else. Om kvinner og EF. En utredning. Oslo: Norsk Kvinnesaksforening m.fl., 1990. UBBJUR/EDC L 1147.2 Skj
The state of women’s health in the European Community. Luxembourg: OOPEC, 1997. 133 s. UBBJUR/EDC L 782 Eur
Strategies for gender democracy: Women and the European social dialogue. Social Europe. Supplement 4/95. 105 s. UBBJUR/EDC L 17 Soc
Sverige. EG-konsekvensutredningarna, …EG, kvinnorna och välfärden: social välfärd och jamställdhet mellan kvinnor och män i ett europeiskt perspektiv. Stockholm, 1993. 395 s. Statens offentliga utredningar; 1992.117. UUBBJUR L 34.5 Sve
Taramundi, Dolores Morondo: Developement of theories on women's rights and feminism in Europe. Luxembourg: European Parliament, 1999. 34 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Tar
Tesoka, Sabrina. The differential impact of judicial politics in the field of gender equality. San Domenico: European University Institute, 1999. 31 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Tes
Towards a Community strategy on gender equality (2001-2005). Luxembourg: OOPEC, 2001. 29 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Tour
Veien mot likestilling i EU. Islo: Europakommisjonen, 2002. 18 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Vei
Vinay, Paola. Gender, power and change in health institutions of the European Commission. Luxembourg: OOPEC, 1997. 53 s. UBBJUR/EDC L 782 Vin
Vinay, Paola. Women in decision making in health institutions in the European Union. Brussel, 1997. 114 s. UBBJUR/EDC L 789Vin
Vlaeminke, Mel. Breaking the mould. An assessment of successful strategies for attracting girls into science, engineering and technology. London: DTI, 1997. 32 s. UBBJUR/EDC L 830 Vla
Woodward, Alison E.: Going for gender balance. Strasbourg, Council of Europe, 2002. 124 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Woo
Women and men in the European Union. A statistical portrait. Luxembourg: Eurostat, 1995. 206 s. UBBJUR/EDC L12.7 Wom
Women and technical professions. Luxembourg: OOPEC, 2002. 14 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Wom
Women and work. Report on existing research in the European Union. Luxembourg: OOPEC, 1999. 259 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Wom
Women as entrepreneurs in Sweden and the UK. London: Cabinet Office, 2001. 52 s. UBBJUR/EDC L 413,2 Wom
Women in decision-making. Luxembourg: OOPEC, 1997. 114 s. UBBJUR/EDC L 152 Wom
Women in decicion-making. Facts and figures on women in political and public decision-making in Europe. Brussel, 1996. 16 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Wom
Women in industrial research: a wake up call for European industry. Luxembourg: OOPEC, 2003. 64 s. UBBJUR/EDC L 807 Wom
Women of the European Union. The politics of work and daily life. London: Routledge, 1996. 288 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Wom
Women, players in regional development. Luxembourg: OOPEC, 1996. 23 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Wom
Women's individual voting rights: a democratic requirement. Strasbourg, Council of Europe, 2002. 58 s. UBBJUR/EDC L 685 Wom
Women's rights and the treaty of Amsterdam.
Luxembourg: Europaparlamentet, 1998. 133 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Wom
Woodward, Alison E. Going for gender balance. Strasbourg: Council of Europe, 2002. 124 s. UBBJUR/EDC L 34.5 Woo


Artikler

Booth, Christine. Women and the urban environment. (I: Women of Europe dossier. 1998 no.46. s. 17 - 21.) UBBJUR/EDC L 17 Wom
Bretherton, Charlotte:
Gender mainstreaming and EU enlargement: swimming against the tide? Abstract. (I: Biblio Est-East, no. 2,2001. s. 19 - 22. UBBJUR/EDC L 17 Bib
Chiva, Cristina.
Women in Post-communist politics; explaining under-representation in the Hungarian and Romanian Parliaments. (I Europe-Asia Studies Vol57, no.7, nov. 2005, 969-994.
Ekmetzoglou, Thivsi.
Sharing the responsibility for sustainable development. (I: Women of Europe dossier 1998 no 46 s. 24 - 31) UBBJUR/EDC L 17Wom
Ellis, E.:Recent developments in European community sex equality law. (I Common Market Law Review. Vol.35, no. 2, 1998. s. 379-408.) UBBJUR L 17 Com
Ellis, E. The recent jurisprudence of the Court of Justice in the field of sex equality. (I: Common Market Law Review. Vol.37, no. 6, 2000. s. 1403-1426. ) UBBJUR L 17 Com
Gender equality in science
remains firmly on Commmission agenda. (I Cordis focus no. 173 2001. s.1-2)
Jacomain, Jean. Egalité entre travailleurs féminins et masculins. (I: Biblio Europe 1998, no.2. s. 60 -67) UBBJUR/EDC L 17 Bib
Kronsell, Annica. Gender, power and European integration theory. (I: Journal of European Public Policy 2005, nr. 6.) 19 s.
Minaca, Monique. From global village to women's planet. (I: Women of Europe dossier 1998, no. 46. s. 4 - 22) UBBJUR/EDC L 17 Wom
Smith, Mark. Gender and working time policies in the European Union. (I: Equal opportunities magazine, 1998 no 5. s. I-VIII) UBBJUR/EDC L 17 Equ
Suhr, Oliver. Grenzen der Gleichbehandlung: Zur Vereinbarkeit von Frauenquoten mit dem Gemeinschaftsrecht. (I: Biblio Europe 1998,no.2. s. 68-73) UBBJUR/EDC L 17 Bib
Women in science - women and science. (I: RTD info, 1998, no. 18. s.3-6.) UBBJUR/EDC L 17 RTD
Women's dual role may increase the risk. (om stress på arbeidsplassen). (I: Euro review 1997, s. 15 - 17.) UBBJUR/EDC L 17 Eur


Tidsskrift

Bulletin on legal issues in equality. European Comission.
Gender Equality Magazine. 2000 - . European Commission. UBBJUR/EDC L 17 Gen
Women of Europe: newsletter. 1996 - .European Commission. UBBJUR/EDC L17 Wom
Women of Europe. Dossier. 1996 - .European Commission. UBBJUR/EDC L17 Wom