UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : Tidligere utstillingerjur_head485.jpg (9242 bytes)
 [http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Årets bøker 2008

ved
Kirsti Lothe Jacobsen
Utstilling 2008-VI

Også i år blir det jul, og da er det vanlig med en liten oppsummering av året som nå stunder til ende. Denne oppsummeringen ved Bibliotek for juridiske fag blir uttrykt i en liten juleutstilling som viser noe av tilfanget av den juridiske forskningen som er kommet til uttrykk i litteraturen med arnested Det juridiske fakultet og bibliotek ved Universitetet i Bergen.

I år - som ellers om årene - er det et rikt spekter av forskningsemner som er belyst og bidrar til et ganske stort tilskudd til den juridiske litteraturen i Norge. Det spesielle i år er det forholdsvis store antallet doktoravhandlinger som er kreert i år - hele 5 avhandlinger er forsvart ved fakultet siste år.

Vår lille juleutstilling i biblioteket omfatter kun bøker – ganske enkelt fordi de er lettest å stille ut og lage noe ”julete” av sånn på denne tiden av året. Mange andre har selvfølgelig bidratt med artikler m.m. De er ikke med her.

Omtalen nedenfor omfatter kun bøkene som er med i utstillingen.


Et festskrift som ble utgitt i forbindelse med Jussformidlingens 35-årsjubileum - utgitt i Det juridiske fakultets skriftserie som  nr 114. Det var Edvard Vogt som tok initiativet til opprettelsen av organisasjonen i 1972, og opp gjennom disse årene har 75 000 søkt hjelp av Jussformidlingen.

Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum. - Bergen : Jussformidlingen,
[2008]. - 254 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie ; nr 114)

Festskriftet inneholder artikler fra en lang rekke anerkjente juridiske forfattere - også mange fra vårt eget fakultet. Artiklene omhandler mange emner som avspeiler Jussformidlingens praktiske arbeidsområder.

En nydelig bok av nokså samme slaget som et festskrift, må også nevnes - nærmest en juridisk kunstbok med Jørn Øyrehagen Sunde som redaktør og initiativtaker og Eirik Holmøyvik med kunstfotografier som illustrasjon til "de ti bud":

 Dekalogen : 13 essay om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion / Jørn Øyrehagen Sunde (red.) ; [fotograf: Eirik Holmøyvik]. -  Bergen : Fagbokforl., 2008
 


Vi har i år fått hele 5 nye doktoravhandlinger - på like mange ulike emner - og  på begge språkformer - til og med med en overvekt på nynorsk - 3 på nynorsk, 2 på bokmål:

Anne Marie Frøseth Anfinnsen  i sin avhandling for graden doctor juris undersøkt: Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten. - [Bergen] : Universitetet i Bergen, 2008. -   (dr.juris) - Universitetet i Bergen, 2008.

Bjørnar Borvik  har i sin avhandling for graden philosophiae doctor skrevet om: Personvern og ytringsfridom: avveginga mellom kolliderande menneskerettar. –  (PhD), Universitetet i Bergen, 2008

 Hilde Hauge har i sin avhandling for graden philosophiae doctor analysert: Ugyldighet ved formuerettslige disposisjoner : analyser av begrepsbruk, strukturer og argumentasjonslinjer i den avtalerettslige ugyldighetslære. - (Ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008.

Jørn Jacobsen har i sin avhandling for graden philosophiae doctor tatt et dypdukk i strafferetten : Fragmenter til forståing av den rettsstatlege strafferetten. - (PhD) - Universitetet i Bergen 2008.

Endre Nåmdal har forsket og skrevet avhandling for graden philosophiae doctor om : Ansvarsgjennombrot som grunnlag for aksjonæransvar for miljøskadar. -  (ph.d.) - Universitetet i Bergen, 2008.

Og sist -  men ikke minst har Jørn W. Ruud på biblioteket skrevet sin store masteroppgave i historie om et et emne som har vært svært lite belyst tidligere:

Erindringen om andre verdenskrig i Finnmark og Nord-Troms. - Universitetet i  Bergen : 2008.


I år vi fått 2 nye lovkommentarer som ventelig kommer til å bli mye brukt:

Terje Einarsen har gitt ut: Utlendingsloven : med kommentarer. - Bergen : Fagbokforlaget, 2008.

og Berte Elen Konow har vært med på utgivelsen av:

Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale løsørekjøp : med kommentarer / John Egil Bergem, Berte Elen Konow og Stein Rognlien. - 3. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008


Andre juridisk faglitterære monografier er også publisert av ansatte på fakultetet. Disse bøkene avspeiler et vidt spekter av den forskningen som foregår ved fakultetet. Jeg synes å ha registrert at noen av dem har fått en del omtale og til dels har skapt  litt debatt i avisene:

 Erlend Baldersheim: Objektet for odelsrett og åsetesrett. - Cappelen Damm, 2008

Lars Anders Heimdal: Erstatning ved grenseoverskridende personlighetskrenkelser : med utgangspunkt i Bokhandleren i Kabul-saken. - Bergen : Fagbokforl., 2008.

Gudrun Holgersen: Barnerett - Kristiansand : Høyskoleforlaget, 2008.

Bjarne Kvam: Norge og Schengen : et svekket samarbeid mot kriminalitet. - Oslo : Cappelen, 2008.

Og så - helt på tampen av året 2008 kommer et forskningsarbeid av Granskingskommisjoner:

Johan Giertsen: Gransking. - Bergen : Universitetsforl., 2008.


Studiegruppen på en europeisk sivillovbok: Pinciples of euopean law har utgitt en ny bok i serien. Flere av fakultetets nåværende og tidligere ansatte er med på utgivelsen

Lease of goods (PEL LG) / prepared by Kåre Lilleholt, Berte-Elen R. Konow, Amund Bjøranger Tørum, Andreas Meidell.. [et al.]. - Munich : Sellier, 2008. - (Principles of European law ; vol. 5). Også utg.: Oxford : Oxford University Press.


Også i år har vi ledere av offentlige utvalg blant oss her på "Berget".  Asbjørn Strandbakken var leder for et offentlig utvalg som har levert utredningen:

Med barnet i fokus : en gjennomgang av barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær : utredning fra utvalget oppnevnt av Regjeringen ved kgl. res. 18. januar 2007 : avgitt til Barne- og
likestillingsdepartementet 29. april 2008. - Oslo : Departementenes
servicesenter, Informasjonsforvaltning, 2008. - NOU 2008:9

Og Rune Sæbø var lederen for Revisjonspliktutvalget som utredet:

Revisjonsplikten for små foretak : utredning fra utvalg oppnevnt ved
kongelig resolusjon 11. mai 2007 : avgitt til Finansdepartementet 27. juni
2008. - Oslo : Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning,
2008. - NOU 2008: 12
 


Og til slutt kan nevnes at læreboken

Rett, samfunn og demokrati : utdrag / Jan Fridthjof Bernt, Synne Sæther
Mæhle. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2008.

er kommet ut i forminsket utgave, og i flg forordet tilpasset undervisningen i faget "retsfilosofi" ved Universitetet i København.

Og at Eli Eitresvaag Zakariades har skrevet en bok:

Din hørsel - vår historie : Bergen Hørselslag 75 år : 1933-2008. - Bergen : Bodoni Forlag, 2008

Velkommen til jul i biblioteket!