UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Terrorisme

Utstilling 2002

- med oppfølgere -

Det juridiske fakultetsbibliotek har – med utgangspunkt i begivenhetene i USA 11. september i fjor – utarbeidet en utstilling omkring terrorisme. Utstillingen tar sikte på å gi et innblikk i noe av det biblioteket har på feltet, si noe om hva terrorisme er samt vise lovgivningsmessige initiativ på bakgrunn av konkrete terrorhandlinger.

Utstillingen er utarbeidet av Kirsti Lothe Jacobsen i samarbeid med Kate Lønningen, mens teksten nedenfor har Jacobsen hatt hovedansvaret for (med unntak av det siste punktet som undertegnede står for).

Innholdet er: Hva er terrorisme, De forente nasjoner, Den europeiske union, Terrorisme i norsk straffelovgivning og Terror, jus og tips ved Det juridiske fakultet.

Bergen, 12.03.2002
Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar

 

Punktet "Terror, jus og tips ved Det juridiske fakultet" er oppdatert med lenkesjekk 10.10.2006 ved hk.


Hva er terrorisme

Det finnes ingen klar definisjon på ”terrorisme”. Den europeiske konvensjon om bekjempelse av terrorisme av 1977 inneholder i artikkel 1 en liste over de handlinger som regnes inn under terrorbegrepet.

 1. an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hague on 16 December 1970; 

 2. an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971;

 3. a serious offence involving an attack against the life, physical integrity or liberty of internationally protected persons, including diplomatic agents; 

 4. an offence involving kidnapping, the taking of a hostage or serious unlawful detention;

 5. an offence involving the use of a bomb, grenade, rocket, automatic firearm or letter or parcel bomb if his use endangers persons;

 6. an attempt to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

Politisk motiverte forbrytelser gir ikke unntak. Terrorisme skal kunne straffes i ett land uansett om terrorhandlingene har funnet sted i et annet.


De forente nasjoner

Etter terrorangrepene på USA 11.september 2001 var FN raskt ute med fordømmelse av angrepene.

Allerede dagen etter angrepene var FNs Generalforsamling ute med en resolusjon
-> www.un.org/documents/ga/docs/56/agresolution.htm

Og 28. september kommer Sikkerhetsrådets resolusjon nr.1373 (2001)
-> www.un.org/Docs/scres/2001/res1373e.pdf
Denne resolusjonen gir alle medlemslandene av FN en folkerettslig plikt til å kriminalisere en lang rekke handlinger relatert til terrorvirksomhet.

Norge har som følge av denne plikten kommet med høringsforslaget som omtales nedenfor.

FN har gitt ut en liten bok som inneholder konvensjonstekster omkring terrorisme. Denne boka ble gitt ut før terrorangrepet på USA og inneholder dermed ikke noen av de tekstene som er kommet til etter den tid. Boka ligger også på web
-> untreaty.un.org/English/Terrorism.asp


Den europeiske union

Definisjon og lovgivning vil i saker som denne alltid bli gjenstand for kompromiss. Dette har kommet til uttrykk i en rådserklæring om at den planlagte rammeavgjørelse om bekjempelse av terrorisme bare skal dekke handlinger som er en trussel mot EUs demokratiske samfunn. Adferd som er gjort av mennesker som handler for å bevare eller gjenskape demokratiske verdier, regnes ikke som terrorhandlinger. Artikkel 1 - om terrorhandlinger - i EUs rammeavgjørelse om bekjempelse av terrorisme lyder slik i dansk oversettelse:

"Hver medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at nedenstående forsætlige handlinger, således som de er defineret som  lovovertrædelser i medlemsstaternes national lovgivning, der i kraft af deres karakter eller den sammhæng, hvori de begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade, betragtes som terrorhandlinger, når de begås med det formål:

 1. at intimidere en befolkning i alvorlig grad, eller

 2. uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheter eller en international organisation til at foretage eller undlate at foretage en handling, eller

 3. at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sociale strukturer i alvorlig grad ved følgende handlinger."

Så følger en liste over straffbare handlinger.

Rammeavgjørelsen mv om kampen mot terrorisme ble vedtatt 27.12.01 og er sammen med en rekke andre dokumenter å finne på web (i dokumentet fra side 12 og utover på engelsk):
-> ue.eu.int/pressData/en/misc/DOC.69068.pdf


Terrorisme i norsk straffelovgivning

Begrepet terrorisme ble ikke brukt i norsk straffelovgivning før provisorisk anordning av 5. oktober 2001 om forbud mot finansiering av terrorisme mm
-> www.lovdata.no/all/hl-20011005-1134.html
I anordningen defineres terrorisme slik i § 1:

"Med terrorhandlinger menes i denne anordning

 1. ulovlig bruk av, eller trussel om ulovlig bruk av, makt eller vold mot personer eller eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål, jf. sikkerhetsloven § 3 nr. 5, og
 2. handlinger som nevnt i FNs konvensjon 9. desember 1999 om bekjempelse av finansieringen av terrorisme artikkel 2 nr. 1 bokstav a og b."

Selve straffeloven inneholder i dag ingen egne bestemmelser som spesielt retter seg mot terrorisme. Terrorhandlinger må bedømmes etter straffebud som har et mer generelt anvendelsesområde – for eksempel reglene om drap, legembeskadigelse, trusler, kidnapping, flykapring, brannstiftelse, sprenging og forgiftning av drikkevann. De fleste av disse bestemmelsene har en øvre strafferamme på fengsel i inntil 21 år.

Justisdepartementet kom i desember 2001 med Forslag til endringer i straffeloven og straffeprosessloven – lovtiltak mot terrorisme (gjennomføring av FN-konvensjonen 9. desember 1999 om bekjempelse av finansiering av terrorisme og FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1373 (2001) mv.). Forslag om en ny § 147 a lyder slik:

"For terrorisme straffes den som begår eller truer med å begå en handling som nevnt i andre ledd med det forsett
 1. å skade alvorlig de politiske, forfatningsmessige, økonomiske eller samfunnsmessige strukturer i et land eller de grunnleggende strukturene i en internasjonal organisasjon,
 2. å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
 3. urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en internasjonal organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av stor betydning for landet eller organisasjonen eller for et annet land eller en internasjonal organisasjon.
Følgende handlinger straffes som terrorisme når et av vilkårene i første ledd er oppfylt:
 1. drap etter § 233,
 2. grov legemsbeskadigelse etter § 231,
 3. forbund om drap eller grov legemsbeskadigelse etter § 233 a,
 4. frihetsberøvelse mv. etter §§ 223 andre eller tredje ledd, 224 eller 225,
 5. grovt skadeverk etter § 292,
 6. brannstiftelse, sammenstyrtning, sprengning, oversvømmelse, sjøskade, jernbaneulykke eller luftfartsulykke etter § 148,
 7. kapring av fly, skip eller oljeinstallasjon etter § 151 a,
 8. forstyrrelse av informasjonssamling, energiforsyning, kringkasting, telekommunikasjon eller samferdsel som volder omfattende forstyrrelse i den offentlige forvaltning eller samfunnsliv etter § 151 b første ledd, jf. tredje ledd,
 9. forgiftning av drikkevann etter § 152,
 10. ulovlig befatning med materiale som består av eller inneholder plutonium eller uran etter § 152 a,
 11. miljøkriminalitet etter § 152 b,
 12. forgiftning av gjenstander som er bestemt til alminnelig bruk eller omsetning etter § 153,
 13. befatning med bakteriologiske og biologiske substanser mv. etter § 153 a,
 14. spredning av smittsom sykdom etter § 154,
 15. forbund etter § 159, eller
 16. befatning med sprengstoff, skytevåpen eller ammunisjon etter § 161.
Straffen for terrorisme er fengsel i inntil 21 år. Medvirkning straffes på samme måte.
Den som planlegger eller forbereder en handling som nevnt i første, jf. andre ledd, straffes med fengsel inntil 6 år."
Alternativt tredje ledd i § 147 a:
"På samme måte straffes den som inngår forbund med noen om å begå en handling som nevnt i første, jf. andre ledd."

Forslaget har blitt heftig kritisert og debattert - se f.eks. via Husabøs oversikt
-> www.jur.uib.no/ansatte/joreh/Temasider/Nye_terrorlenkjer.htm


Terror, jus og tips ved Det juridiske fakultet

v/hk
oppdatert 10.10.2006

Professor dr juris Erling Johannes Husabø arbeider med en webside omkring strafferettslige terrortiltak, nasjonal og internasjonalt
-> www.jur.uib.no/ansatte/joreh/Temasider/Temaside_2.html

Dessuten har fakultetsbiblioteket via Dagens tips overfor fakultetets ansatte bidratt med følgende tips om nettsteder med utgangspunkt i 11. september:


14.9.2001

Lexis-Nexis: Attack on America in Context
Den store betalingsbasen for jus oa annen informasjon - Lexis-Nexis - har "åpnet" for fri bruk informasjonen de har lagret ang angrepene [ikke lenger tilgjengelig pr sept 2002]:
-> www.lexisnexis.com/resources/

Se også fra American Society of International Law (ASIL)
Terrorist attacks on the World Trade Center and the Pentagon / av Frederic L. Kirgis. - September 13, 2001
-> www.asil.org/insights/insigh77.htm

20.9.

Terror og jus

FN og Nato

9.10.

11. september 2001

2.11.

Antiterrorismeloven
USA har vedtat en antiterrorlov "to deter and punish terrorist acts in the United States and around the world, to enhance law enforcement investigatory tools, and for other purposes". Loven har medført endel diskusjon både i og utenfor USA. Ta en titt selv via
-> thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d107:HR03162:|TOM:/
bss/d107query.html|
(selve lovteksten lenkes det mot nederst på siden du får opp)

Mer om samme

7.1.2002

11. september
The National Security Archive fra George Washington University har publisert "The september 11th Sourcebooks" på
-> www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/sept11/

4.3.

Terrorisme og særdomstoler
Mer terrorisme. Søker du etter web-ressurser omkring "United States Military Commisions", kan Stephen Youngs artikkel være et særdeles godt startpunkt:
-> www.llrx.com/features/military.htm

5.3.

Enda mer om terror
Erling Johannes Husabø arbeider med en webside omkring strafferettslige terrortiltak, nasjonal og internasjonalt
-> http://www.jur.uib.no/ansatte/joreh/Temasider/Temaside_2.html

27.8.

11. september-arkiv
"The September 11 Web Archive is a collaboration between the Library of Congress, the Internet Archive and webArchivist.org"
-> http://september11.archive.org/about.html

11.9.

Ellevte september
Dagen markeres på ymse vis rundt om. I USA er man rimeligvis særlig opptatt av dagen. Jurister vil kunne finne noe av interesse flg steder:

Hos mange ganger tidligere omtalte LLRX kan man lese
"9-11-2001 News and legal resources, information and related services"
-> http://www.llrx.com/newstand/wtc.htm

Fra statlig føderalt hold kommer bl.a.
"America responds to terrorism"
-> http://www.firstgov.gov/Topics/Usgresponse.shtml

og spesielt i anledning dagen
"Remember and pay tribute"
-> http://www.firstgov.gov/Topics/Remember.shtml

12.11.

FNs Sikkerhetsråd
Sikkerhetsrådet fatter resolusjoner bl.a. ang bekjempelse av terrorisme, hvori opptatt forholdet til Irak. På
-> www.un.org/Docs/scres/2002/sc2002.htm
kan du følge med på resolusjoner i inneværende år; en generell inngang får du via
-> www.un.org/documents/scres.htm

12.12.

Irak, USA og Sikkerhetsrådet
Columbia International Affairs Online (CIAO) har en webside kalt "Special Section on US Policy and Iraq" som kan interessere enkelte i disse turbulente tider:
-> http://www.ciaonet.org/special_section/iraq/analysis.html

Se også American Society of International Law (ASIL)'s "Presidential Task Force on Terrorism" på
-> http://www.asil.org/taskforce/index.htm