UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere utstillinger
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Forbrukerrett i EU og Norge

Utstilling H-2002

Forbrukerkjøpslovgivningen har lenge vært under revisjon. Det juridiske fakultetsbibliotek har for høsten 2002 utarbeidet en utstilling omkring forbrukerrett. Utstillingen er laget i forbindelse med ny forbrukerkjøpslov og tar sikte på å presentere bøker og annen informasjon i norsk og EU-forbrukerrett. Utstillingen er utarbeidet av Liv Glasser, Kirsti Lothe Jacobsen og Kate Lønningen, mens teksten nedenfor har Jacobsen hatt hovedansvaret for. 

Bergen, 6.9.2002
Halvor Kongshavn
fakultetsbibliotekar


Ny forbrukerkjøpslov

I juni i år fikk vi en ny forbrukerkjøpslov - lov av 21.6.2002 nr 34. Forarbeidene til loven er

Loven gjelder avtaler om salg fra næringsdrivende til forbrukere. Før den nye loven var slike avtaler regulert i kjøpsloven av 13.5.1988 nr 7, som omfattet kjøpsavtaler uansett hvem som var parter i avtalen

Forbrukerkjøp blir altså nå regulert i egen lov. Siktemålet er å gi regler som er særskilt tilpasset kjøpsavtaler hvor selgeren er næringsdrivende og kjøperen er uprofesjonell. Loven innebærer en viss styrking av forbrukerkjøpernes rettigheter særlig med hensyn til krav forbrukeren har ved selgerens kontraktsbrudd. Du kan f. eks. velge mellom ny vare eller reparasjon hvis det er mangler ved varen. Dessuten står det klart at loven omfatter vannlevering (det gjorde i og for seg den gamle loven også, men det var det få som visste). Nå kan du klage til kommunen og evt. kreve prisavslag dersom vannkvaliteten ikke holder mål.

Forbrukerpolitikk

Den nye forbrukerkjøpsloven representerer bare en liten del av et langt mer omfattende tema innen moderne forbrukerpolitikk.

Barne- og familiedepartementet fremmet i 1998-99 en stortingsmelding - Om forbrukerpolitikk og organisering av forbrukerapparatet (St. meld nr 40 1998-99). Hovedmålet i forbrukerpolitikken er å ivareta forbrukernes interesser, rettigheter og sikkerhet. Dette hovedmålet er utdypet gjennom følgende delmål (s. 15-16):

 1. Sikre forbrukerne rettigheter

 2.  Relevant og korrekt informasjon til forbrukerne

 3.  Bidra til at husholdningene kan mestre sin økonomiske situasjon

 4.  Forebygge at forbrukerne utsettes for helseskade

 5.  Stimulere forbrukere til å foreta valg som sikrer en bærekraftig utvikling

 6.  Frembringe og formidle kunnskap om forbrukerspørsmål

I den siste tiden har bl.a. temaer som genmodifiserte matvarer, varenes opprinnelse, økologiske matvarer, regnskogsmaterialer i utemøbler, forbudet mot barnearbeid mv engasjert forbrukere her i landet, og ikke minst i deler av EU. I Tyskland og Danmark er man kommet langt i så måte. En viktig oppgave for Forbrukerrapporten og forbrukerprogrammene på TV er å bevisstgjøre folk til å ta sine valg.

EUs forbrukerpolitikk

Det tidligere EFs forbrukerpolitikk bygget på 5 grunnleggende forbrukerrettigheter:

 1. Beskyttelse av forbrukernes sunnhet og sikkerhet

 2. Beskyttelse av forbrukernes økonomiske inntresser.

 3. Forbrukernes rett til informasjon

 4. Klageadgang

 5. Forbrukerrepresentasjon

EF ønsket å overlate mest mulig av forbrukerpolitikken til hvert enkelt medlemsland, men likevel sikre borgerne en rimelig beskyttelse.

EU ønsket imidlertid et høyt forbrukerbeskyttelsesnivå. Dette kommer til uttrykk i den etter Amsterdamtraktaten reviderte Traktat om Den europeiske union art 153 som igjen legger grunnlaget for Forbrukerdirektivet; Direktiv 99/44/EF - om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier. Tendensen har vært at man regulerer der det synes behov for det. Dette fører til en svært fragmentarisk regulering på området, noe som gir seg utslag i at direktivet bare gjelder ved mangel og ikke ved forsinkelse.

Europakommisjonen har nå vedtatt å legge opp til en bred debatt om mulige problemer for Det indre marked som følge av at forbrukerspørsmålene er løst forskjellig i de enkelte medlemslandene.

Fra EU-direktiv og -forordning til norsk lov

Fakultetsbiblioteket utarbeidet i 1999 en utstilling omkring forholdet mellom EØS-avtalen, EU-direktiv og norsk lov - med tilhørende presentasjon på web.