Utstilling høsten 1997


 1. BØKER OM JURIDISK METODE OG OPPGAVESKRIVING

  Det er skrevet en rekke bøker og artikler om juridisk metode og om oppgaveskriving.
  Ved Det juridiske fakultetsbibliotek (Ubbjur) er utstilt endel av de sentrale for nye studenter. Kontakt biblioteket for flere.

 2. JURIDISKE BIBLIOGRAFIER OG OPPSLAGSVERK

  Veiene inn i jussen er mange. Ubbjur presenterer et lite knippe trykte juridiske bibliografier og oppslagsverk. Dessuten finnes en rekke trykte registre og elektroniske hjelpemidler.

 3. EUROPEAN DOCUMENTATION CENTRE

  EDC er eit informasjonssenter om EU som er tilknytt eit nettverk av over 300 EDCar over heile verda. I Noreg finst fire av disse. EDC avdeling Bergen er lokalisert på Høyteknologisenteret (HiB).

Halvor Kongshavn, fakultetsbibliotekar
Jan Erik Mardal, stud. jur.


OM JURIDISK METODE/RETTSKILDELÆRE

Torstein Eckhoff «Rettskildelære» (1993)
Den helt sentrale læreboken gjennom mange år. Eckhoffs rettskildefaktorlære er i dag helt toneangivende. Første-avdelingsstudenter kan ha stort utbytte av å lese kapittel 1.

Jan Fridthjof Bernt og David R. Doublet «Juss, samfunn og rettsanvendelse: en introduksjon til rettsvitenskapen» (1996)
Se særlig Del III - Rettsregelbegrepet, sammen med Del I - Juss, rettsregler og rettsanvendelse.

Johs Andenæs «Innføring i rettsstudiet» (1994)
Kapitlene 3 til 11 gir en oversikt over rettskildelæren.

Erik Boe «Innføring i juss: juridisk tenkning og rettskildelære» (1996)
Gir en innføring i rettslig tenkning og en oversikt over rettskildelæren basert på Eckhoff.

Pål A. Bertnes og Halvor Kongshavn «Praktisk rettskildelære: en håndbok for jusstudiet» (1997)
Innføring i og oversikt over hvor og hvordan du finner relevante norske rettskilder - både trykte og elektroniske. Bygger på den mer omfattende «Praktisk rettskildelære: juridisk kildesøking i Norge, øvrige nordiske land og EU» (1992). Finnes også i web-versjon.

Tilbake

OM OPPGAVESKRIVING

Pål Magne Bakka «Juridisk oppgaveteknikk» (1993)
Fremstilling om oppgaveskriving med eksempler og øvingsoppgaver. Har oversikt over publiserte besvarelser og særavhandlinger; samt annen litteratur om juridisk metode.

Peter Hambro «Veiledning i oppgaveskriving for juridiske studenter» (Oslo) (1990)
Artikler fra flere forfattere med råd om oppgave-skriving, både teori og praktikum. Del II har eksempler på besvarelser fra 1. avdeling (Oslo), del III fra 2. avdeling - med kommentarer.

«Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer: 1. avdeling jus ved Universitetet i Bergen» (1995)
Gir en fremstilling av innholdet i juridisk metode. Offentliggjør noen av de beste eksamensprestasjonene på 1. avdeling ved UiB i perioden 1992-1994 og kommenterer disse.

Johs Andenæs «Innføring i rettsstudiet» (1994)
Kapittel 15 «Hva er juridisk metode?» gir en innføring i jussens metodeproblemer.

Olav Torvund «Veiledning i å løse juridiske oppgaver» (1993)
Gir veiledning i hvordan jusstudenter kan arbeide med oppgaver, og løsning av praktikums- og teorioppgaver.

Tilbake

JURIDISKE BIBLIOGRAFIER OG OPPSLAGSVERK

Pål A. Bertnes og Halvor Kongshavn «Praktisk rettskildelære: en håndbok for jusstudiet» (1997)
Innføring i og oversikt over hvor og hvordan du finner relevante norske rettskilder - både trykte og elektroniske. Bygger på den mer omfattende «Praktisk rettskildelære: juridisk kildesøking i Norge, øvrige nordiske land og EU» (1992). Finnes også i web-versjon.

«Juridisk oppslagsbok: del 1 privatrett; del 2 forvaltningsrett» / Pål A. Bertnes (red) (19. utg 1997)
Alfabetisk ordnete stikkord og understikkord som viser til lover, bøker, artikler og rettsavgjørelser. Et sentralt hjelpemiddel som gir rask oversikt over trykte kilder og litteratur innen privatrett og forvaltningsrett.

Halvor Kongshavn «Norske juridiske festskrift 1870-1990: en bibliografi over innholdet» (1991, med tilleggshefte 1994)
Bibliografi over artikler i norske juridiske festskrift. Disse artiklene er ikke lette å spore opp på andre måter. En nordisk juridisk festskriftbibliografi kommer vinteren 1997/98.

Kirsti Lothe Jacobsen «Juridisk fakultetsbibliografi» (1994)
Systematisk og alfabetisk bibliografi over publikasjoner utgitt av personer ansatt ved Det juridiske fakultet i Bergen i perioden 1969-1994. Korte biografier over hver enkelt. Finnes også i web-versjon.

Halvor Kongshavn «Eksamensoppgaver 1.-5. avdeling jus» (Oslo) (1993-1996)
Inneholder bl.a bibliografier over relevant jus ut over pensum på hver enkelt avdeling. Også oversikter over trykte eksamensbesvarelser mv.

Egil Gulbransen «Juridisk leksikon» (8. utg. 1994)
Et kortfattet oppslagsverk som brukes mye av studenter. Større verk savnes i Norge.

«Karnov: norsk kommentert lovsamling» (1994-)
Et omfattende verk som gir kommentarer til alle gjeldende norske lover. Gir dessuten en rekke henvisninger til litteratur og rettsavgjørelser. Finnes i rimelig studentutgave.

Tilbake

EUROPEAN DOCUMENTATION CENTRE

Hovudoppgåva til EDC er å motta og å oppbevare alle offentlege dokument som blir gjeve ut av EU. Senteret er fyrst og fremst retta mot studentar og forskarar ved Universitetet i Bergen.
EDC er ein del av Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetsbiblioteket.

Utstillinga gjev eit oversyn over kva typar dokument ein vil kunne finne hos EDC.
Publikasjonane vert inndelt i fire grupper;

1) Lovgjeving
2) Forarbeid og dommar
3) Studiar, forskningsrapportar og statistikk
4) Informasjon og bakgrunnsmateriell

Tilbake

[UBBJUR]

Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 19. august 1997