English

Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : MN-fag
Ny nettside:

uib.no/ub

   Informatikk

 
Søkemidlar
Katalogar, bibliografiar, i abonnement
Andre bibliografiske databasar
Bibsys emneportal
  Forslag til ny nettstad i BIBSYS
  emneportal

Andre emneportalar, ressursguider
Søkemotorer

Oppslagsverk,o.l
Generelle, på internett 
Fagspesifikke
  På biblioteket
  Andre, på internett

Litteratur

Bøker på biblioteket
e-Bøker (Safari)
Tidsskrift, proceedings, artiklar

Institusjonar
Institutt for informatikk, UiB
Fakultetsbiblioteket, UBBRB  
Andre informatikk-institusjonar 
 

Fagreferent:
Øystein Tødenes
Tlf. 555 84822
oystein.todenes@ub.uib.no

Nyheter
Meldingar fra biblioteket
Faglege nyheter online
Nyhetstenester på internett
Varslingstenester

Kurs

Kurs i litteratursøking 
EndNote, Kort rettleiing
Diverse

Klassifikasjonssystem fra ACM